STATUTFundacja Wiarus - wsparcie dla weteranów i ich rodzin

Preambuła

Działając celem upamiętnienia działalności polskich kombatantów II wojny światowej, którzy zmuszeni do opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkali w różnych częściach Europy i świata, działając celem utworzenia miejsca, w którym rozproszone środowisko kombatanckie mogłoby zamieszkać w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu osób o podobnej przeszłości i zainteresowaniach. W odpowiedzi na apel polskich i emigracyjnych ośrodków kombatantów, niniejszą Fundację statuujemy

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział 2 - Cele i zasady działania fundacji
Rozdział 3 - Majątek i dochody fundacji
Rozdział 4 - Organy fundacji
Rozdział 5 - Zmiana statutu
Rozdział 6 - Postanowienia końcowe

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą  Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych  „WIARUS ” zwana dalej „ Fundacją” , ustanowiona przez Czesława Anakleta Szulca żołnierza Armii Krajowej  i Jerzego Pawłowskiego, zwanych dalej „ Fundatorami”  aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Jolanty Seidel w Cieszynie przy ul. Stary Targ  dnia 7 października 2002 r. repertorium A nr 3566/2002 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. nr 21 z późn. zm.) ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr 82 póź. 929) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wisła.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskie

§ 5

Ministrem właściwym że względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

§ 6

Fundacja  będzie używać w korespondencji pieczęci zwykłej w układzie prostokątnym, zaś dla celów wyższej użyteczności publicznej pieczęci okrągłej również wyciskanej, której wygląd ustali Zarząd Fundacji

§ 7


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

Rozdział 2 - Cele i zasady działania fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:
 1. prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów przez prowadzenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 2. budowa kompleksów mieszkalno-hotelowych „Wiarus” ze statusem standardów obowiązujących w domach pomocy społecznej, dla osób starszych (kombatantów, inwalidów, emerytów i rencistów) w Wiśle
 3. popieranie i propagowanie idei budowy kompleksów mieszkalno-hotelowych dla ludzi starszych, jako miejsc przyjaznego, bezpiecznego spokojnego bytowania osób starszych o podobnej przeszłości i zainteresowaniach
 4. działania na rzecz integracji rozproszonego środowiska kombatanckiego polskiego i emigracyjnego
 5. działania na rzecz integracji osób starszych (kombatantów, inwalidów, emerytów i rencistów) w Wiśle

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych fizycznie (§ 2 pkt 1.i 6.) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr 82 poz. 929)
 2. przygotowanie projektu  organizacyjno-finansowego budowy kompleksów  mieszkalnych  ze statusem standardów obowiązujących w domach pomocy społecznej dla osób starszych  „ Wiarus ”
 3. rozpowszechnienie projektu w środowisku kombatanckim oraz w środowisku osób starszych nie będących kombatantami (emerytów, rencistów, inwalidów)
 4. przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego na mocy decyzji Burmistrza Miasta Wisły z dnia 20 lutego 2004r. nr 1CP/04 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. zlecenie wykonania budowy  wykonawcy
 6. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi, oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, zwłaszcza współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów
 7. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i prywatnymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie  celami Fundacji, zwłaszcza współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów
 8. współpraca z międzynarodowymi organizacjami, w tym organizacjami polonijnymi oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, zwłaszcza współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów

§ 10

Dla osiągania swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji


Rozdział 3 - Majątek i dochody fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania
 2. Majątek Fundacji stanowi ½ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objętej  Kw nr 16147 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Cieszynie
 3. Majątek Fundacji stanowi prawo wieczystego użytkowania i własności budynku objętej  Kw 24726 i Kw nr 49433 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Cieszynie
 4. Majątek Fundacji stanowi prawo wieczystego użytkowania i własności budynku mieszkalnego objętej KW nr 33192 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Cieszynie
 5. Majątek Fundacji stanowi działka gruntu rolnego o pow. 1 ha objęta KW nr 67838 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Cieszynie

§ 12

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 13

Dochody z Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków i zapisów
 2. subwencji osób prawnych
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 4. dochodów z lokat kapitałowych

§ 14

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że  stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, wysokości równej co najmniej 100.000,00 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji

§ 17

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.


Rozdział 4 - Organy fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

§ 19

Radę Fundacji tworzą Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania ) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pod warunkiem, że złożą przed upływem jednego miesiąca od daty uzyskania tytułu Sponsora Fundacji lub uzyskania siedziby (miejsca zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.

§ 20

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech Sponsorów, w przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji staje się Zarząd.

§ 21

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 22

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 23

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 24

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 25

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa bądź Wiceprezesa.

§ 26

Do Rady należy:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności  Fundacji,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,   
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
e) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 34, 38, 41, 43 i 44 niniejszego statutu

§ 27

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie.

§ 28

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 29

Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 30

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 31

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 32

Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala regulamin Biura Fundacji,
f) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
g) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
i) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

§ 33

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 35

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Rozdział 5 - Zmiana statutu

§ 36

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 37

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Rozdział 6 - Postanowienia końcowe

§ 38

Dla efektywnego realizowana swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 39

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 40

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się że stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 41

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 42

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 43

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji , wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

Siedziba Fundacji:

43-460 Wisła
ul. 1 Maja 40

Adres korespondencyjny:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana Zamoyskiego 4

Email

kontakt@fundacjawiarus.pl

Telefon

693-871-681

Zarządca przymusowy:

mec. Andrzej Sikora

Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych